ఫ్యాక్టరీ టూర్

tyj
rt (1)
rt (5)

1. పదార్థం

rt (9)

2. కటింగ్

mgh (2)

3. టైలరింగ్

rt (3)

4. థ్రెడ్ను కత్తిరించండి

rt (8)

5. ఇనుము

mgh (1)

6. దుస్తులను పరిశీలించండి

rt (12)

7. ప్యాకేజింగ్

rt (10)

8. ఎన్కాస్మెన్

rt (11)

9. వస్తువులను పంపిణీ చేయండి